Kapadvies Hoogspanningsleidingen Tennet

 • Datum: 9 september 2019
 • De aanvraag betreft het kappen van 46 bomen onder en nabij de hoogspanningsverbinding van Tennet aan de zuidwestkant van de Genneper Parken (Laarstraat/Genneperweg). Voor de veiligheid en leveringszekerheid van de 150 kv hoogspanningsverbinding dient de beplanting over een breedte van 5 meter voldoende laag te blijven. 

  Afbeelding 1 | locatie

  Afweging 

  De afweging is in dit geval simpel. Om een veilig transport van elektriciteit te kunnen garanderen heeft Tennet enkele jaren geleden de eisen van ‘bomen onder hoogspanningsleidingen’ aangescherpt en verruimd. Elektriciteit kan immers via beplanting een weg naar de aarde zoeken (overslag) waarmee voor mens en dier gevaar ontstaat op elektrocutie en de kans op natuurbranden wordt vergroot. Bovendien kan de goede werking van het hoogspanningsnet in het geding komen als beplanting te dicht op de geleiders staat. In de risicozone (5 meter breed bij 150 kV) is om deze reden enkel laagblijvende begroeiing (tot maximaal 1,75 meter) toegestaan (zie afbeelding 2). 

  Afbeelding 2 | Risicozones

  De beplanting onder de hoogspanningsleidingen nabij de Laarstraat/Genneperweg overschrijden de maximale hoogte van 1,75 meter ruim. Ingrijpen is om deze reden noodzakelijk. Het resultaat is dat 46 bomen gekapt zullen worden en andere beplanting geklepeld zal worden. De te kappen bomen zijn van de soort grove den en Amerikaanse eik. 

  Trefpunt Groen Eindhoven heeft de beplanting op locatie bekeken. Het betreffen dennen en eiken die de afgelopen jaren flink zijn uitgeschoten. Kap is weliswaar noodzakelijk voor de algemene veiligheid, echter gaat er hiermee veel groenwaarde verloren. Om deze reden adviseert TGE het ontwikkelen van een biodiverse zone van lage heesters, vaste planten en wadi’s in overweging te nemen (zie advies onder ‘herplant’). 

  Afbeelding 3 | Bestaande situatie

  Herplant

  Gezien de aard van de kap (beheer veiligheidszone hoogspanningsverbinding) is er geen herplantplicht verbonden aan de voorgenomen kap. Het terugplanten van bomen die binnen enkele jaren de maximale hoogte bereiken zou immers geen duurzame keuze zijn. Desalniettemin adviseert Trefpunt Groen Eindhoven een herinrichtingsplan te maken voor het gebied waar gekapt wordt om:

  1) Te voorkomen dat pionierbeplanting de ruimte in gaat nemen en de procedure van kap zich blijft herhalen.

  2) Een situatie te creëren ter bevordering van huisvesting van soorten en het verspreiden van soorten (verhogen biodiversiteitswaarde). Door het creëren van een landschap met hoogtes, laagtes, wadi’s, besdragende struiken, bloeiende planten, schuilplekken etc. kan een biotoop en verbindingsroute ontstaan voor soorten. Gezien de ligging aan de rand van de stad in de Groenblauwe mantel is dit een mooie kans. Elders in Eindhoven (landgoed de Grote Beek) wordt momenteel gewerkt aan het uitwerken van een dergelijk ‘landschapsplan hoogspanningsverbinding’. Ter informatie en inspiratie wordt dit (concept) plan meegestuurd met dit advies. 

  3) Het verhogen van de kwaliteit van het gebied. 

  Conclusie

  Om de hoogspanningsverbinding veilig te houden is kap een noodzakelijk kwaad. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert nadrukkelijk om parallel aan de beheersmatige kap een herinrichtingsplan te ontwikkelen voor een landschap dat aansluit bij de veiligheidscriteria hoogspanningsverbindingen en tegelijkertijd zich kan ontwikkelen tot een waardevol biotoop voor mens en dier. 

   Joop van Hout en Lieke Stoffelen

  Ontwikkelvisie & Ontwikkelkader Fellenoord (Knoop XL)

  Lees meer
  Kapadvies Vesaliuslaan 23

  Lees meer
  Kapadvies Stratumseind (heroverweging zuileik nr. 9)

  Lees meer
  Kapadvies Mimosaplein

  Lees meer