Landschapsplan vliegfunnel Eindhoven Noordwest

 • Datum: 15 december 2021
 • In verband met veiligheid van het luchthavenluchtverkeer is in het Besluit Militaire Luchthavens de maximale obstakelhoogte op aanvliegroute van vliegtuigen vastgelegd. In het gebied Eindhoven Noordwest waar de ‘funnel’ (aanvliegroute) loopt, blijkt deze obstakelhoogte te worden overschreden door hoge bomen.

  De gemeente Eindhoven heeft in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf een Landschapsplan opgesteld met daarin een inrichtings- en een beheerplan, zodat er voor nu en in de toekomst met beleid gezorgd kan worden voor een zo optimaal mogelijke groenvoorziening.

  Trefpunt Groen Eindhoven heeft zich gebogen over het Landschapsplan en geconcludeerd dat het plan zorgvuldig is opgesteld.

  Impuls voor biodiversiteit

  De noodzakelijke ingrepen zijn omgezet in een kans om de biodiversiteit in het gebied een impuls te geven. Na een aanvankelijke rigoureuze ingreep zal er een stabiel landschap ontstaan met een toegenomen variatie aan plantensoorten en structuren. Uitheemse boomsoorten die moeten wijken voor de funnel, worden vervangen door inheemse soorten die van groot nut zijn voor honderden insectensoorten, vogels en andere dieren die in dit landschap thuis horen. Op dit punt onderschrijft TGE dat de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf de noodzakelijke ingreep hebben benut als een kans voor een kwaliteitsimpuls.

  Compensatie

  Daarnaast zijn er functies die door de ingrepen verloren zullen gaan, zoals verkoeling van de omgeving via schaduw en verdamping, het verbeteren van luchtkwaliteit, waterberging en opslag van CO2, door het verlies aan bladoppervlak, schaduw en groen ‘volume’.

  Deze functies worden echter steeds belangrijker naarmate het gebied intensiever gebruikt gaat worden door de komst van een groeiend aantal mensen op Brainport Industries Campus. TGE heeft daarom compensatie in groen oppervlak voorgesteld. De hoogte zal immers altijd beperkt blijven in de funnel. In plaats daarvan zal het “uit de breedte” moeten komen – de natuur moet meer oppervlak krijgen om het verlies aan functies te compenseren.

  Het groene oppervlak zal aangelegd moeten worden binnen de percelen die voor BIC2 gereserveerd zijn. Daar wil TGE letten op voldoende groene invulling. In het Landschapsplan is daarnaast al wel een voorziening opgenomen die enige compensatie biedt door voor € 20.000,- nieuwe bomen en struiken te planten binnen het plangebied.

  Zorgvuldigheid

  Ook heeft TGE een aantal vragen en zorgen met de gemeente besproken met betrekking tot de benodigde snelheid en nazorg van heraanplanten, behoud van vegetatie door zware machines te weren bij knot/kapwerkzaamheden en informatievoorziening voor geïnteresseerden. Hieraan wordt door de gemeente medewerking verleent.

  Ten slotte is er op enkele punten nog vervolgonderzoek nodig, of moet er een ecologisch werkprotocol opgesteld worden voor specifieke soorten in het kader van de Wet Natuurbescherming. Het meeste vooronderzoek, bijvoorbeeld naar vleermuizen en amfibieën, is echter al gedaan en hier is zorgvuldig op voorbereid. Er kan aangenomen worden dat ook de verdere adviezen in acht genomen worden.

  Planning

  De activiteiten (kap, omvorming en start met beheermaatregelen) die voortkomen uit het Landschapsplan starten in het eerste kwartaal van 2022. Delen die vanwege flora en fauna niet kunnen worden uitgevoerd schuiven door. Het streven is om in 2023 de werkzaamheden uit dit rapport te hebben gerealiseerd.

  Om het volledige advies van TGE te lezen, inclusief een uitgebreide beschrijving van de maatregelen in alle deelgebieden en de hoofdlijnen uit het flora en fauna onderzoek, klikt u hier.

  Uitgelichte foto bij dit artikel is genomen op 6 januari 2022 door Bea Straver.

  TGE heeft plaats voor Fair Future Generators!

  Lees meer
  Stadsgesprek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Lees meer
  Jaarverslag 2020

  Lees meer
  Nieuwe communicatiemedewerker

  Lees meer