Is het Trefpunt nog nodig, en hoe kunnen we de samenwerking versterken? - terugblik achterbanbijeenkomst

13 juni 2023

Is het trefpunt nog wel nodig, en waar zou onze focus moeten liggen? Wat gaat er goed, wat kan er beter en hoe kunnen we de banden met onze achterban aanhalen en verbeteren? Deze vragen stonden centraal tijdens de achterbanbijeenkomst op 6 juni bij Philips Fruittuinen. We schreven een verslag over de bijeenkomst om ook andere geïnteresseerden op de hoogte te houden.

De achterbanbijeenkomst is geopend door Anjo Breuers, voorzitter van Trefpunt Groen Eindhoven. De aanleiding voor de bijeenkomst was om elkaar weer te ontmoeten en te praten over de huidige gang van zaken en doelstellingen van Trefpunt Groen Eindhoven. De vorige bijeenkomst was eind 2019, hierop volgde corona en een aantal personeelswisselingen.

Aan de hand van drie stellingen is samen met de aanwezigen gekeken naar het Trefpunt en haar werkwijze.

 

Stelling 1: Is het Trefpunt nog wel nodig?

De aanwezigen zijn het er over eens dat het trefpunt nog wel nodig is. Vooral de elementen van samenspraak (met de achterban en inwoners) en beginspraak maken dat het Trefpunt een unieke positie heeft. Gemeente Eindhoven doet zelf ook veel aan inspraak met bewoners en voert een participatiebeleid. Zeker met de vergroting, verdichting en alle hoogbouw blijft beginspraak en inspraak noodzakelijk als het om groen gaat, er heerst bij sommigen het idee dat het al snel de verkeerde kant op gaat als het over groen gaat.

 

Stelling 2: Waar zou de focus van Trefpunt Groen moeten liggen?

Aan de hand van vijf doelstellingen die tijdens de bijeenkomst van 2019 zijn gesteld wil het Trefpunt opnieuw kijken naar de komende periode. Er is samen met alle aanwezigen gekeken naar de doelstellingen.

De meeste aanwezigen vinden alle doestellingen nog steeds valide. Waar de doelstelling om eind 2024 een representatief platform te zijn en de achterban goed te vertegenwoordigen in 2019 op de vijfde plaatst stond, zijn we het er over eens dat dat op het moment het belangrijkste aandachtspunt is. Een tip die daarvoor wordt gegeven is om de pauzes tijdens het Groen Café en andere evenementen goed in te richten zodat er beter genetwerkt kan worden en men elkaar vaker spreekt.

 

Stelling 3: hoe kunnen we de samenwerking versterken?

Gedurende de gehele bijeenkomst werd steeds duidelijker dat de achterban het erg belangrijk vindt om elkaar te blijven zien en te blijven spreken, net zoals in het verleden. Door de pandemie en een aantal personeelswisselingen is dat de afgelopen jaren niet meer opgepakt. Alle aanwezigen zijn het eens; blijf ons betrekken rondom een aantal thema’s. Uiteraard is er het Groen Café, maar deze is ook bedoeld voor de toevallige binnenkomer en biedt te weinig ruimte om inhoudelijk mee te denken over ontwikkelingen in de stad. Hetzelfde geld voor de stamtafel biodiversiteit, waar een aantal aanwezigen ook onderdeel van uitmaken. Er is onder andere behoefte aan gesprekken, een kerngroep en meer fysieke bijeenkomsten.

Na de derde stelling was er ruimte voor vragen en opmerkingen, en werd er aandacht gevraagd voor het feit dat Trefpunt Groen Eindhoven op zoek is naar bestuursleden. Hierna was er mogelijkheid om bij te praten en te netwerken.

Foto's; Bea Straver