HOV3

In het noordwesten van Eindhoven komt HOV3, de derde Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn in Eindhoven. Daarmee verbinden we de grote werkgevers in Eindhoven Noordwest met het HOV-netwerk. Vanaf het busstation Woensel (HOV2) loopt HOV3 via de Huizingalaan, Marathonloop, bedrijventerrein GDC en de Brainport Industries Campus (BIC) naar Eindhoven Airport, waar ook HOV1 reeds van het nieuwe busstation gebruik maakt.

HOV3

In 2020 zijn wij samen met enkele aangesloten groepen uit onze achterban en betrokken medewerkers van de Gemeente Eindhoven op veldbezoek geweest om het voorgenomen tracé voor de HOV3 te bekijken. N.a.v. dit bezoek waren onze belangrijkste uitgangspunten:

  • Buitenste rijen bomen van profiel intact laten over het gehele tracé. Indien behoud niet tot de mogelijkheden behoort dienen nieuwe laanbomen te worden aangeplant. Het intact laten van aaneengesloten bomenrijen is van belang voor het landschappelijk beeld én als trekroutes voor vleermuizen en vogels.
  • Probeer de huidige stenige randen van het tracé (zoals bij Gasunie/Van Rooijen en Heijmans – Marathonloop) te vergroenen door aanplant van nieuwe bomen (waar nodig op privaat terrein) of door heesters.
  • Noodzaak benodigde rijstroken kritisch bekijken. Hier valt veel winst te behalen. We kunnen het autoverkeer niet oneindig blijven faciliteren. Dit is een keuze.
  • Waar in het tracé mogelijkheden zijn om de bus over een rijstrook te laten rijden moet men dit ook doen (uiteraard met inachtneming van de nodige zekerheid van doorrijden voor de bus).

Daarnaast hebben we verzocht om een flora- en faunaonderzoek uit te zetten om beschermde soorten, verblijfsplaatsen, foerageergebieden en ecologische verbindingsroutes te traceren. Wanneer dit vroegtijdig in beeld komt kan met het ontwerp geanticipeerd worden op behoud en waar mogelijk versterking van de ecologische kwaliteiten en kan voorkomen worden dat het project in een later stadium vertraging oploopt op grond van de Wet natuurbescherming. 

 

Wijziging bestemmingsplan

In 2021 gaven wij reactie op de wijziging van het bestemmingsplan voor dit project. TGE heeft meerdere malen overleggen gevoerd met de HOV3 projectgroep van de gemeente Eindhoven. Wij zagen de complexiteit van het plan, en de vele belangen die hierin meegewogen moeten worden. Ook zagen we dat er veel aandacht besteed is aan de belangen voor groen, cultuurhistorie en ecologie. Suggesties die TGE aandroeg voor het behoud of extra aanleg van groen, werden altijd meegenomen en overwogen. We hopen in contact te blijven over het compensatieplan en de maatregelen voor vleermuizen. Vertrouwende op de goede afloop hiervan, stonden we positief tegenover het huidige plan.

De voorlopige planning van de uitvoering is als volgt:

  • Marathonloop: 2022-2023
  • Aanpassing kunstwerk spoor Anthony Fokkerweg: 2023-2024
  • GDC: 2023-2024
  • Anthony Fokkerweg: 2023-2024
  • Oirschotsedijk: 2023-2024
  • Luchthavenweg: 2022-2022

 

Sinds Q4 van 2022 zijn wij ook betrokken bij het ontwikkelingen over het laatste deel van het Trace, waarbij de precieze route in het centrum zal worden bepaald.