Land Forum

In 2011 is het besluit genomen om de verschillende regionale politiekorpsen samen te voegen tot het korps Nationale Politie. In 2019 is, in samenwerking met de gemeente Eindhoven, gestart met een marktscan naar potentieel geschikte locaties. Op basis van deze marktscan en een kwalitatieve analyse heeft de politie een voorkeur uitgesproken voor het perceel Land Forum. Na een inpassingsstudie is geconcludeerd dat het perceel geschikt is voor het beoogde programma.

 

De politie is voornemens de locatie Land forum te ontwikkelen tot een multifunctionele politielocatie waar diverse eenheden en faciliteiten zullen worden gehuisvest. Denk aan een ME-opkomstlocatie, opleidings- en trainingscentra, een cellencomplex, een lab ten behoeve van forensische opsporing et cetera. Het plangebied is onderdeel van de wijk Meerhoven. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door de Meerhovendreef, aan de noordzijde door bebossing en de kruising tussen de Sliffertsestraat en het fietspad. Het plangebied heeft een omvang van circa 10 hectare.

Het plangebied wordt in de huidige situatie voornamelijk gebruikt voor (semi-)agrarische doeleinden. De locatie heeft al wel de bestemming “Kantoren en Regionale voorzieningen” gekregen vanuit het bestemmingsplan Meerhoven. 

in September 2022 reageerde TGE een beetje twijfelachtig op het bestemmingsplan dat er lag. Er was een positieve lijn uitgezet, maar er waren meerdere aspecten nog onvoldoende uitgewerkt, waardoor TGE nog niet gerust was op de goede afloop. Het gaat dan voornamelijk over het verwerken van cultuurhistorische waarden en het borgen van een ecologische functie van de Oude Rundgraaf. Verder gaven we meerdere adviezen mee om het bestemmingsplan en de latere planontwikkeling te verbeteren. Na een herziende versie van het plan gingen we akkoord met de  aanpassingen van het bestemmingsplan en waren we akkoord met de bestemmingsplanwijziging. Dit advies met onze aanbevelingen is hier terug te lezen.

Na het advies op het bestemmingsplan gaat TGE in gesprek over het vervolg en groene inrichting van het terrein.