Lichthoven (gebouw Edge)

Het plangebied “Lichthoven” ligt aan de Stationsstraat in het centrum van Eindhoven. Het Student Hotel, fase 1, is deels in 2014 gerealiseerd. Fase Twee behelst de bouw van een enorm gebouw genaamd Edge.

Lichthoven (gebouw Edge)

In 2020 gaf TGE een negatief advies voor de realisatie van het gebouw Edge. Dit omdat;


1) Het bestaande groen in de Stationsstraat ondanks alle bepalingen, vastgestelde regels en ambities voor de binnenstad niet gerespecteerd wordt in het plan.
2) De zone langs de Dommel onvoldoende bescherming krijgt in de planologische zin van Ecologische Verbindings Zone (EVZ)

 

Bomen aan de stationsstraat

De platanen aan de Stationsstraat, acht in getal hebben een leeftijd van ongeveer 45 tot 50 jaar. Volgens onderzoek zijn ze gezond en hebben een levensverwachting van meer dan > 15 jaar. De bomen genieten een grote bescherming vanuit het wettelijk kader; Verordening bomen 2015. (grondslag gemeentewet artikel 149). De logica om de bomen niet in te passen ontgaat ons volledig. Bomen en groen zijn in deze straat schaars.

Door het gebouw Edge op de geplande rooilijn te plaatsen beperk je de inrichting van de openbare ruimte. Het meest wordt hierbij de groene inrichting getroffen. In een enkele studie wordt behoud van een zestal bomen voorgesteld met dien verstande dat de bomen gekandalaberd moeten worden (kandalaberen komt van de snoeivorm. Na de snoei doet ziet de boom er uit als een kandelaar).

 

Ecologische verbindingszone

Een tweede bezwaar wordt ook gecreëerd door de enorme gevels van het gebouw. Het gebouw heeft een breedte van ruim 100 meter en een diepte van 55 meter. Aan de oostzijde grenst het gebouw aan de Ecologische verbindingszone van de Dommel.

De ecologische verbindingszones vormen een essentiële bouwsteen van het Natuurnetwerk Brabant. Door groene verbindingen te leggen tussen de natuurgebieden zorgen zij ervoor dat dieren en planten niet geïsoleerd raken.