Museumpark VONK*

Museumpark VONK* staat voor de doorontwikkeling van het PreHistorisch Dorp en het Eindhoven Museum. De nieuwe cultuurplek in Genneper Parken gaat het verhaal van de geschiedenis en het erfgoed van de (regio) Eindhoven tot leven brengen. Het museum moet een toegankelijke plek worden waar zowel inwoners als bezoekers van Eindhoven de transformatiemomenten van de stad kunnen beleven. 

Museumpark VONK*

Er bestond in 2021 nogal wat verwarring over rondom het standpunt van TGE over de mogelijke ontwikkeling van Vonk in Genneper Parken. TGE heeft direct vanaf het begin aangegeven tegen ontwikkelingen in de drie groene wiggen en in dit geval specifiek in Genneper Parken te zijn. Dat geldt dus ook voor de mogelijke komst van Vonk. Vanuit dit negatieve advies is TGE door middel van bij de gemeenteraad ingediende moties, gevraagd om mee te blijven denken over een scenario waarin de gemeenteraad besluit dat Vonk er toch komt. Dit hebben wij geaccepteerd omdat we willen voorkomen dat als wij alleen tegen blijven er straks een plan ligt waarbij de natuurwaarden in het gebied van VONK* weinig tot geen aandacht krijgt.

In het daaropvolgende jaar hebben wij meegekeken bij de ecologsiche onderzoeken in Genepper Parken en de compensatie voor het plan rondom VONK*. We zagen onder andere dat er goed gekeken is naar de diverse kaders die in het gebied gelden voor onder andere de groen-blauwe mantel, het groen beleidsplan van de gemeente Eindhoven en de regels verordening bomen. 

In vergelijking met de huidige situatie wordt er 15% meer groen, 50% meer poelen en waterpartijen en 1,8 km aan nieuwe houtopstanden gerealiseerd. Bovendien zal er, na realisatie van dit plan, 2/3 minder verharding en bebouwing in het gebied zijn. Ongeveer 70% van verkeersschool Leeuw wordt getransformeerd tot openbaar park.  Aanwezig natuurwaarden in het omliggende gebied hangen samen met de kleinschaligheid en afwisseling van open, half open en gesloten beplantingen. Bestaande waardevolle beplantingen, zoals het braamstruweel tussen het voormalig baggerdepot en het terrein van de rijschool, blijven grotendeels behouden.

Er worden nieuwe bospartijen en struweel aangebracht, die een voedselbron voor struweelvogels vormen en nestgelegenheid bieden. Ook worden verschillende poelen toegevoegd. Poelen en bossen verrijken het gebied door verschillende leefomgevingen te creëren voor vogels, amfibieën en kleine zoogdieren.

Afbeelding: VONK*