Ontsluitingsweg tussen Ekkersrijt en Esp

Er liepen in de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen in het gebied Esp / Ekkersijt Oost. In 2020 is het idee geoppert om een ontsluitingsweg te creeren tussen de bedrijventerreinen Esp en Ekkersrijt. 

Ontsluitingsweg tussen Ekkersrijt en Esp

De aanleiding van de ontsluitingsweg is de huidige aansluiting van Ekkersrijt, deze is reeds volbelast. Bij deze ontwikkeling komen tegenstrijdige én overeenkomende belangen kijken: economie, groen/ecologie, cultuur en verkeer. 

In de voorkenning voor de 2e aansluiting van Ekkersrijt zijn eerste schetsontwerpen gemaakt voor inpassing en locatie. De exacte locatie en inpassing van deze 2e aansluiting is echter nog te bepalen. TGE behartigd de belangen voor natuur en Ecologie in Esp. Geulukkig geeft gemeente Eindhoven aan dat de ecologische en cultuurhistorische waarde van Esp niet ter discussie staat en moet behouden blijven. 

TGE is sinds 2020 betrokken bij dit project. In de afgelopen jaren is onderzocht wat het belang en noodzaak van de ontwikkeling van Esp-Noord is. In de loop van 2023 zal er uitwerking gegeven worden aan de ontwikkelingen van dit plan. Dit zal gebeuren door middel van een gebiedsvisie, waarbij rekening gehouden zal worden met:

  • Het behoud groen en cultuurhistorisch raamwerk en de inpassing van een nieuwe ecologische verbindingszone,
  • De inpassing van de 2e aansliting van Ekkersrijt,
  • De leefbaarheid in Blixembosch.

TGE vindt het belangrijk dat er rekening gehouden zal worden met cultuur- en natuurhistorische elementen zoals de oude knoteiken, knotbergen en de restanten van oude hagen en hakhoutwallen.