Veelgestelde vragen

Op deze pagina zijn de antwoorden op de meest gestelde vragen te vinden, over wonen met bomen in Eindhoven en Trefpunt Groen Eindhoven

We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk bomen zijn voor een gezonde stad en een goed leefklimaat.

Één en dezelfde boom verbetert de luchtkwaliteit in de stad, verbetert de waterhuishouding, biedt verkoeling via schaduwwerking en verdamping, verbetert de mentale gezondheid van bewoners en verhoogt zelfs de waarde van het omringende vastgoed.  

En dan de natuurwaarde. Zeker volwassen bomen zijn een ecosysteem op zichzelf. Ze herbergen vogelnesten, vleermuis verblijfplaatsen, ze bieden beschutting, voedsel voor vogels, rupsen, spinnen en insecten, ze bieden een groeiplaats voor mossen, korstmossen, schimmels en andere planten, en ze houden het bodemleven gezond. Ook wij mensen zijn gebaat bij al deze diensten die bomen leveren. Ze houden het ecosysteem van de stad gezond en veerkrachtig, waardoor we bijvoorbeeld minder last van plaagdieren hebben.

Vanwege deze en vele andere onmiskenbare baten van bomen is boombehoud voor Trefpunt Groen Eindhoven en haar aangesloten groepen altijd het uitgangspunt.

We krijgen vaak vragen over bomen. Er worden bomen gekapt die mensen niet weg willen, of mensen ondervinden juist overlast van bomen. Hieronder enkele veel gestelde vragen die wij vaak ontvangen.

Wonen met bomen in Eindhoven

Ik wil werkzaamheden uitvoeren bij een boom, kan dat?

Wilt u bouwen in de buurt van een boom, of wilt u graafwerkzaamheden, transport, opslag of bronbemaling (laten) uitvoeren in de buurt van een boom? Bekijk dan even deze poster.

Waar kan ik een melding maken van illegale kap?

Neem bij (kap)noodgevallen of  illegale kap contact op met de handhaving van gemeente Eindhoven via het telefoonnummer 14040 of handhaving.groen@eindhoven.nl

Ik wil mijn woning uitbouwen tot vlakbij een boom. Kan dat?

Om dit te onderzoeken, is een Boom Effect Analyse (BEA) nodig. Deze wijst uit wat de gevolgen van de werkzaamheden op de boom zullen zijn. Ook geeft een BEA eventuele alternatieven aan die beter rekening houden met de boom. Als blijkt dat de uitbouw/ nieuwbouw niet in combinatie met de boom kan, en u wilt de boom verwijderen, dan heeft u waarschijnlijk een kapvergunning nodig. Dat kunt u nakijken op Omgevingsvergunning kappen | Gemeente Eindhoven.

Ik ervaar overlast van de wortels/takken van gemeentebomen bij mijn huis. Wat kan ik doen?

Boomwortels en takken trekken zich niets aan van erfgrenzen. Wortels kunnen zorgen voor wortelopdruk op terrassen en opritten, of kunnen scheuren in muren veroorzaken. Als het gaat om doorschietende wortels en overhangende takken, geeft artikel 5:44 lid 1 (BW) u het recht om deze weg te hakken of te snoeien. U hoeft daarvoor geen toestemming te vragen aan de gemeente. Maar dit recht is wel begrensd: bij het weghakken mag u de boom geen onherstelbare schade toebrengen. Wanneer dat gebeurt, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de eigenaar van de boom daardoor lijdt. Verwijder daarom op tijd doorschietende wortels. Twijfelt u of de wortels die u wilt verwijderen, hoofdwortels of stabiliteitswortels zijn? Laat u dan begeleiden door een boomdeskundige.

Wat betreft takken worden alle gemeentebomen elke 3 jaar geïnspecteerd via een “Visual Tree Assessment”. Takken die een risico vormen worden dan gesnoeid. Bij “attentiebomen”, worden ze zelfs jaarlijks geïnspecteerd. Op deze manier voldoet de gemeente aan haar zorgplicht, en zal uw woning dus geen onnodig risico lopen op schade door de boom.

En wat nu als de dikte en het aantal wortels vanuit de straatbomen (bijna) niet te verwijderen zijn? In zo’n geval kunt u contact opnemen met de gemeente. Via de Buiten Beter app, of via de contactmogelijkheden vermeld op Contact met de gemeente | Gemeente Eindhoven. Wellicht is het nodig om een gleuf te graven en een wortelkering te plaatsen, en kan de gemeente u daarbij bijstaan. Op die manier blijven de wortels lange tijd weg.

Soms ontstaat er discussie of overlast te classificeren is als “onrechtmatige hinder” (zoals omschreven in artikel 5.37 BW), waarbij de boom toch gekapt moet worden. In zo’n geval hanteert de gemeente een “overlastmatrix”, waarbij de waarde(n) van de boom worden afgewogen tegen de mate en vorm van de overlast. Hierin spelen factoren een rol zoals de vitaliteit van de boom, beeldkwaliteit voor de omgeving en natuurwaarde enerzijds, en anderzijds de overlast, de tijdsduur van de overlast, en de economische schade. In zeldzame gevallen wordt uiteindelijke besloten om een boom te kappen. Maar een dergelijk besluit is dus altijd weloverwogen en volgt na een langdurig proces, waarbij ook Trefpunt Groen Eindhoven door de gemeente wordt betrokken.

Komt u er in overleg met de gemeente niet uit? Neem dan contact met ons op.

Ik ondervind overlast van een boom bij mijn huis. Wat kan ik doen?

Last, overlast en hinder zijn alleen subjectief te benaderen. De wetgever heeft hier een invulling aan gegeven vanuit het milieurecht (besloten in boek 5 BW, art. 37). Voor bomen komt dit grofweg neer op dat blad- en vruchtval geen criterium mag zijn. Ook vogels die nestelen in bomen (en de uitwerpselen) mogen niet gewogen worden. 

Als u overlast ervaart van gemeentelijke bomen, kunt u dat melden bij de gemeente via de Buiten Beter app, of via de contactmogelijkheden vermeld op Contact met de gemeente | Gemeente Eindhoven. Houd er rekening mee dat de gemeente uw ervaren overlast altijd moet afwegen tegen het collectieve belang van de boom voor de stad. Uitgangspunt is daarom in principe om overlast te verminderen zonder de boom te schaden. Houd er ook rekening mee dat u zelf ook verantwoordelijkheden hebt om overlast te verminderen. Desalniettemin kan een gemeentelijke vertegenwoordiger van de afdeling Beheer in gesprek met u naar manieren zoeken om de overlast te beperken.

Soms ontstaat er discussie of overlast te classificeren is als “onrechtmatige hinder” (zoals omschreven in artikel 5.37 BW), waarbij de boom toch gekapt moet worden. In zo’n geval hanteert de gemeente een “overlastmatrix”, waarbij de waarde(n) van de boom worden afgewogen tegen de mate en vorm van de overlast. Hierin spelen factoren een rol zoals de vitaliteit van de boom, beeldkwaliteit voor de omgeving en natuurwaarde enerzijds, en anderzijds de overlast, de tijdsduur van de overlast, en de economische schade. In zeldzame gevallen wordt uiteindelijke besloten om een boom te kappen. Maar een dergelijk besluit is dus altijd weloverwogen en volgt na een langdurig proces, waarbij ook Trefpunt Groen Eindhoven door de gemeente wordt betrokken.

Komt u er in overleg met de gemeente niet uit? Neem dan contact met ons op.

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Heb ik een kapvergunning nodig?

Wil je een boom kappen, verplaatsen of voor de eerste keer terugsnoeien tot op de stam (kandelaberen)? Dan heb je in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. De informatie die je nodig hebt, vind je op Omgevingsvergunning kappen | Gemeente Eindhoven.

Er wordt een boom in mijn buurt gekapt. Is dat wel vergund?

Of de kap van een boom vergund is, kun je vinden via Aangevraagde vergunningen | Gemeente Eindhoven. Staat de boom die wordt gekapt hier niet bij? Meldt het dan, naast via de Buiten Beter app, ook aan ons! We houden graag een vinger aan de pols als het ergens mis gaat.

Wilt u op de hoogte blijven van aangevraagde vergunningen in uw buurt? Dan kunt u zich opgeven via Berichten over uw buurt - Zoeken | Overheid.nl.

Een sterk vermoeden van illegale kap? Neem dan contact op met de handhaving van gemeente Eindhoven via het telefoonnummer 14040 of handhaving.groen@eindhoven.nl

Over Trefpunt Groen Eindhoven

Waarom is Trefpunt Groen Eindhoven opgericht?

In de jaren 1998, 1999 en 2000 kreeg de gemeente Eindhoven per jaar ongeveer honderd bezwaarschriften binnen, hoofdzakelijk gericht tegen aanvragen voor een kapvergunning. Een onhoudbare situatie.

Omdat bezwaarschriften de gemeente heel veel geld kosten. De behandeling van één bezwaar kost ongeveer € 10.000. Volgt een gang naar de rechter, dan wordt dat al gauw € 30.000. En dan hebben we het nog niet over de vertraging die het project oploopt en de kosten om bouw- en bestemmingsplannen aan te passen. Met de oprichting van Trefpunt Groen Eindhoven is het aantal bezwaren gedaald naar een of twee per jaar. Tel uit je winst.

Jullie krijgen subsidie van de gemeente. Zorgt dit niet voor belangenverstrengeling?

Absoluut niet. Trefpunt Groen Eindhoven is een onafhankelijke stichting. Je kunt ons zien als een vakbond van de groengroepen. In feite worden we betaald uit de opbrengsten van ons werk. Het loon van de coördinatoren en onze communicatiemedewerker, het onderhoud van de website en de organisatie van uiteenlopende activiteiten waaronder de Groen Cafés kost de gemeente ieder jaar wel wat budget. Dat is echter een schijntje als je ziet wat het trefpunt oplevert. 

Hoeveel projecten behandeld TGE?

In 2002, het eerste jaar, hadden we zeven projecten om handen, het jaar erop twintig en nu zijn het er nu meer dan tweehonderd per jaar.  Niet alleen het aantal projecten neemt toe, ook de complexiteit ervan!

Wat maakt Trefpunt Groen Eindhoven bijzonder?

De manier waarop we met de gemeente samenwerken. Die werkwijze is meteen al in 2002 vastgelegd in een protocol. Wij hebben geen inspraak maar ‘beginspraak’. In principe zit Trefpunt Groen Eindhoven vanaf de prilste planvorming met de gemeente om de tafel. Als je in die fase al kunt meepraten en het belang van duurzaamheid en groen kunt borgen, voorkom je dure en lastige ingrepen achteraf.

Daarnaast werken wij intensief samen met ons groene netwerk en verbinden wij waar nodig alle groene partijen in Eindhoven

Heeft iedere gemeente een trefpunt groen?

Nee, er zijn maar elf gemeenten met een trefpunt groen. Het is dus best bijzonder.

Hoe besteedt Trefpunt Groen Eindhoven zijn tijd?

Ruwweg 15% van onze capaciteit besteden we aan de beoordeling van kapvergunningen, 20% aan de afstemming met aangesloten groepen of de gemeente, 20% aan de advisering van bestemmingsplannen en 20% aan projecten en beleidsadviezen. De overige 25% gaat naar overige zaken, zoals communicatie en managementtaken. 

Hoeveel speelruimte heeft TGE?

Veel. En we benutten hem goed. Worden onze eisen afgewezen, dan volgt een rechtsgang. Die is duur en kost veel tijd. Als een rechtsgang kan worden voorkomen, besparen we veel geld. Dat argument gebruiken we om te onderhandelen over een goede compensatie.