Brainport Industries Campus

De gemeente wil tussen het Beatrixkanaal en de Randweg Eindhoven een nieuwe campus realiseren: de Brainport Industries Campus, kortweg BIC. Van de beschikbare tweehonderd hectare mogen er ruim zestig worden bebouwd. TGE maakt zich zorgen over de gevolgen van zoveel bebouwing voor de natuur, die voor een deel in de ecologische hoofdstructuur ligt. Het komt tegenwoordig nog maar zelden voor dat de gemeente Eindhoven gevorderde bouwplannen ingrijpend moet aanpassen om groenredenen. Dat komt omdat TGE in de regel in een vroeg stadium bij de plannen wordt betrokken – zoals ook is vastgelegd in een convenant tussen de gemeente en TGE. Mocht TGE zich niet in de plannen kunnen vinden, dan worden die doorgaans aangepast. Ditmaal is TGE echter niet op tijd bij de plannen betrokken. Vervelend, want de bouwplannen voor de BIC hebben dusdanig nadelige effecten voor de natuur dat wat ons betreft een goed gesprek met de gemeente gewenst is. 

Brainport Industries Campus

Versnippering leefgebied

Waar wringt de schoen? Allereerst: het plangebied ligt voor een deel in de zogenaamde ecologische hoofdstructuur (EHS). De EHS biedt extra bescherming aan groenwaarden. De gemeente denkt de natuur die in de EHS ligt en die moet wijken voor de BIC eenvoudig te kunnen compenseren. TGE bestrijdt dat. Het gaat namelijk om vijftienduizend vierkante meter. Zo’n oppervlakte vereist een stevige compensatie. Daarnaast zijn we bang dat de gebouwen, parkeerterreinen en parkeerkelders het leefgebied van de aanwezige dieren zoals reeën, herten, dassen, salamanders en hagedissen sterk zal versnipperen, temeer omdat het gebied toch al hard begrensd wordt door het Beatrixkanaal en de Randweg Eindhoven. Op dinsdag 15 september 2021 heeft TGE met de aangesloten groepen uitleg gekregen over de exacte locaties waar EHS verdwijnt en gecompenseerd wordt. 

In 2020 schreef Trefpunt Groen Eindhoven een artikel over BIC fase 1. Dit artikel is hier te lezen.

 

 

Bic 2

Inmiddels is BIC fase 1 gerealiseerd, en zijn we betrokken bij de realisatie van BIC 2. In juni 2022 was er een eerste overleg over BIC2 tussen TGE, de gemeente Eindhoven en de projectontwikkelaar. In juli 2023 werden het DOSP en het compensatieplan-NNB aan TGE voorgelegd. Sindsdien is er contact geweest tussen TGE, de projectmanager van de gemeente en de projectontwikkelaar; er waren ook gesprekken met een van de ecologen van de gemeente. Begin September 2023 heeft TGE samen met leden van haar achterban een bezoek gebracht aan het terrein waar BIC2 zal worden gerealiseerd, en ook aan het mogelijke NNB-compensatiegebied.

De verschillende overleggen en het veldbezoek heeft geresulteerd in deze reactie op het bestemmingsplan 'Brainport Industries Campus cluster 2', onze coördinator heeft dit advies op 31 oktober 2023 namens het Trefpunt naar gemeente Eindhoven verstuurd.