Lorentz Casimir Lyceum

Het Lorentz Casimir Lyceum krijgt een nieuw gebouw. De huidige school is in 1996 ontstaan uit de fusie van het Lorentz Lyceum (1962) en de Rommert Casimir havo (1968). In 1999 zijn beide scholen fysiek met elkaar verbonden door het toevoegen van de oranje kubus. De twee gebouwen voldoen niet meer aan de huidige eisen van een onderwijsgebouw en zijn toe aan vernieuwing.

 

Op basis van het Integraal Huisvestingsplan krijgt het Lorentz Casimir Lyceum vervangende nieuwbouw voor de school en een gymaccommodatie op de Celebeslaan 20.

Het plangebied is onderdeel  van het bestemmingsplan 'Tongelre buiten de Ring 2019' en heeft de bestemming 'maatschappelijk'. Ter plaatse van de huidige bebouwing is een bouwvlak opgenomen in het bestemmingsplan. Aangezien de locatie van dit bouwvlak en de daarna gekoppelde bouwregels moeten worden aangepast voor de nieuwbouw, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. TGE heeft in juli 2022 gerageerd op de bestemmingsplanwijziging.

 

Bestemmingsplan advies

TGE ziet de juiste ambities op het terrein op het gebied van groen, natuur en ecologie. We verwachten dat een dergelijke omgeving tevens zeer stimulerend zal werken voor leerlingen en leraren. En uiteraard zeer waardevol voor biologie lessen! Het bestemmingsplan is op meerdere plekken aangepast op verzoek van TGE, met als doel om de nadruk op groen en natuur ook voor de toekomst op een goede manier te borgen.

Ook hebben wij de toezegging dat we in het vervolgtraject betrokken kunnen blijven bij het ontwikkelen van het groenplan, zowel als bij de kapaanvraag die verbonden is aan de bouw/ slooproute. Om de bouwlocatie te bereiken, bleken er namelijk geen optimale routes mogelijk te zijn die geen inbreuk doen op verkeersveiligheid, ecologie danwel bomen. We blijven daarom betrokken tot de uiteindelijke keuze is gemaakt. Het gehele bestemmingsplanadvies is hier te lezen.

 

Bouwroute; onlogisch of onmiskenbaar?

Wij adviseerden in de zomer van 2022 positief voor de bestemmingswijziging van het plan voor het Lorentz Casimir Lyceum, welke hier te lezen is. Die bouwroute kon grofweg lopen via de noordkant, de Celebeslaan danwel Borneolaan, of via de zuidkant, via het Wasvengebied. Er werd gekozen voor de “Wasven-route”. De eerste reactie, ook bij ons, was: dat is toch onlogisch? Via een natuurgebied rijden terwijl er infrastructuur al klaar ligt voor gebruik aan de andere kant? Na onderzoek en gesprekken met diverse deskundigen zagen we in dat deze route wel degelijk de juiste keuze was.

Er volgde echter een petitie vanuit de buurt tegen de gekozen bouwroute. Daarop zijn discussies en gesprekken weer opgestart, met projectleider, wethouders, TGE, Groendomein Wasven, en betrokken deskundigen. Wat waren hun bezwaren, kan er in het plan nog rekening mee gehouden worden? Vanwege deze ontwikkelingen schreven wij dit artikel.

 

Kapadvies

Zoals in veel gevallen volgde na de advisering van het bestemmingsplan ook een adviesaanvraag voor het kappen op deze locatie. In november 2023 schreven gaven we een positief advies. Het ging om 21 bomen, waarvan 8 niet kapvergunningsplichtig vanwege stamomtrek of levensverwachting. Tijdens de planfase van het project is er veel aandacht besteed aan het behoud van zoveel mogelijk bomen, waarbij prioriteit is gegeven aan monumentale, grotere en gezonde bomen. De bomen welke echt niet gespaard konden worden zullen gecompenseerd worden met inheemse bomen.

Daarnaast wordt er strueel, bloemrijk grasland, een amfibieënpoel, en een wadi toegevoegd, waarmee deze locatie, onderdeel van een groene wig, ondersteund en versterkt zal worden. 

 

Vleermuizen in de hoofdrol

In december 2023 werden we gecontacteerd door Studio040; hoe zit het met die vleermuizen bij het Lorentz Casimir Lyceum? Twee leden van onze achterban gaven tekst en uitleg in dit artikel en bijhorende video.